Villkor

 

Användarvillkor för webbplatsen

Version 1.2

srchs webbplats på https://srch.se är ett upphovsrättsskyddat verk som tillhör srch. Vissa funktioner på webbplatsen kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler som publiceras på webbplatsen i samband med sådana funktioner.

Alla sådana ytterligare villkor, riktlinjer och regler är införlivade med hänvisning till dessa villkor.

Dessa användarvillkor beskriver de juridiskt bindande villkoren som styr din användning av webbplatsen. Genom att gå in på sidan uppfyller du dessa villkor och indikerar att du har behörighet och förmåga att ange dessa villkor. Du bör vara minst 18 år för att komma åt sidan. Om du inte godkänner någon av villkoren i dessa villkor, gå inte in på och/eller använd inte webbplatsen.

Dessa villkor kräver användning av avsnitt 10.2 om skiljeförfarande individuellt för att lösa tvister och för att begränsa de rättsmedel som finns tillgängliga för dig i händelse av en tvist.

Tillgång till webbplatsen

Med förbehåll för dessa villkor. Företaget ger dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv, återkallbar licens, begränsad till åtkomst till webbplatsen enbart för ditt personliga och icke-kommersiellt bruk.

Vissa restriktioner. Rättigheterna som beviljas dig enligt dessa villkor är föremål för följande begränsningar: (a) du kommer inte att sälja, hyra, leasa, överföra, överföra, distribuera, vara värd för eller kommersiellt använda webbplatsen; (B) inte modifiera, härleda härledda arbeten, demontera, reverse engineering eller reverse engineering någon del av webbplatsen; (C) inte kommer in på webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats; Och (d) Förutom vad som uttryckligen anges häri får du inte kopiera, reproducera, distribuera, återpublicera, återutge, ladda ner, visa, publicera eller överföra någon del av webbplatsen i någon form eller på något sätt, om inte annat anges, någon release, uppdatering eller annat tillägg Funktionen på webbplatsen kommer att omfattas av dessa villkor. Alla upphovsrätter och andra meddelanden om äganderätt på webbplatsen måste bevaras på alla kopior av den.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avbryta webbplatsen med eller utan meddelande till dig. Du bekräftar att företaget inte kommer att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avbrott eller uppsägning av webbplatsen eller någon del därav.

Inget stöd eller underhåll. Du samtycker till att företaget inte är skyldigt att ge dig någon support angående webbplatsen.

Utom eventuellt användarinnehåll som du tillhandahåller, är du medveten om att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken och affärshemligheter, på webbplatsen och dess innehåll ägs av företagets eller företagets leverantörer. Observera att dessa villkor för åtkomst till webbplatsen inte ger dig några rättigheter, rättigheter eller intressen i några immateriella rättigheter förutom de begränsade åtkomsträttigheter som anges i avsnitt 2.1. Företaget och dess leverantörer behåller alla rättigheter som inte beviljas enligt dessa villkor.

Tredje parts länkar och annonser; Andra användare tredje parts länkar och annonser. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tjänster och/eller visa annonser för en tredje part. Sådana länkar och annonser från tredje part står inte under företagets kontroll, och företaget ansvarar inte för några länkar och annonser från tredje part. Företaget tillhandahåller åtkomst till dessa tredje parts länkar och annonser enbart för din bekvämlighet, och granskar, stöder, övervakar, stöder, åtar sig eller representerar någon representation med avseende på tredje parts länkar och annonser. Du använder alla länkar och annonser från tredje part på egen risk, och du måste iaktta vederbörlig försiktighet och diskretion. När du klickar på någon av tredjepartslänkarna och annonserna gäller de relevanta tredjepartsvillkoren och policyerna, inklusive sekretess och datainsamlingsmetoder från tredje part.

Andra användare. Varje användare på webbplatsen är ensam ansvarig för allt sitt användarinnehåll. Eftersom vi inte kontrollerar användarinnehåll, erkänner och samtycker du till att vi inte är ansvariga för något användarinnehåll, vare sig det tillhandahålls av dig eller av andra. Du samtycker till att företaget inte kommer att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som orsakas till följd av sådana interaktioner. Om det finns en tvist mellan dig och någon användare av webbplatsen är vi inte skyldiga att vara inblandade.

Du släpper härmed och släpper för alltid vårt företag och våra tjänstemän, anställda, agenter, efterträdare, och avsäger dig härmed alla tidigare och nuvarande och framtida tvister, anspråk, tvister, krav, rättigheter, skyldigheter, ansvar, åtgärder och orsaker till åtgärd av något slag och natur, som härrör eller härrör direkt eller indirekt från webbplatsen, eller relaterar direkt eller indirekt till webbplatsen. Om du är bosatt i Kalifornien avsäger du dig härmed California Civil Code Section 1542 i samband med det föregående, som säger: "Allmän frigivning avser inte anspråk som borgenären inte vet eller misstänker existerar till hans fördel vid tidpunkten för frigivningen , Hans arrangemang med gäldenären."

Google DoubleClick cookie DART-fil. Google är en av tredjepartsleverantörerna på vår webbplats. Den använder också cookies, kallade DART-cookies, för att visa annonser för våra webbplatsbesökare baserat på deras besök på www.website.com och andra webbplatser på Internet. Besökare kan dock välja att välja bort användningen av DART-cookies genom att besöka annons- och innehållsnätverkets sekretesspolicyer på följande URL - https://policies.google.com/technologies/ads

våra annonspartners. Vissa annonsörer på vår webbplats kan använda cookies och webbsignaler. Våra annonspartners listas nedan. Var och en av våra annonspartners har sin egen integritetspolicy för användardata. För enklare åtkomst har vi länkat en hyperlänk till integritetspolicyn nedan.

Google
https://policies.google.com/technologies/ads

Friskrivningsklausul

Webbplatsen tillhandahålls på basis av "i befintligt skick" och "som tillgänglig", och vårt företag och leverantörer avsäger sig uttryckligen alla garantier och villkor av något slag, vare sig det är uttryckligt, underförstått eller lagstadgat, inklusive alla garantier eller villkor för handel. , Fitness för ett visst syfte, titel, stilla nöje, noggrannhet eller icke-kränkning. Vi och våra leverantörer garanterar inte att webbplatsen kommer att uppfylla dina krav, vara oavbrutet tillgänglig, i tid, säker eller felfri, eller vara korrekt, pålitlig, virusfri eller på annat sätt skadlig, fullständig, laglig eller säker. Om tillämplig lag kräver någon garanti med avseende på webbplatsen, är sådan garanti begränsad till nittio (90) dagar från datumet för första användning.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, så ovanstående undantag kanske inte gäller dig. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar i underförstådda garantier, så ovanstående begränsning inte gäller för dig.

BEGRÄNSNING GARANTIER

Så långt det är tillåtet enligt lag ska vårt företag eller våra leverantörer under inga omständigheter hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för förlorad vinst, förlorad data, kostnader för att köpa ersättningsprodukter eller några indirekta, följdskador, exemplariska, tillfälliga, speciella skador eller påföljder till följd av villkor Dessa hänför sig antingen till dem eller din användning eller oförmåga att använda webbplatsen även om du har meddelats till företaget om möjligheten till sådana skador. Åtkomst till och användning av webbplatsen sker efter eget gottfinnande och eget ansvar, och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuella skador på din enhet eller datorsystem, eller för eventuell förlust av data till följd därav.

Deadline. Med förbehåll för detta avsnitt kommer dessa villkor att förbli i full kraft när du använder webbplatsen. Vi kan avbryta eller avsluta dina rättigheter att använda webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande, inklusive all användning av webbplatsen i strid med dessa villkor. Vid uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor kommer ditt konto och rätt till åtkomst till och användning av webbplatsen att upphöra omedelbart. Du förstår att varje uppsägning av ditt konto kan innebära radering av ditt användarinnehåll som är kopplat till ditt konto från våra livedatabaser. Företaget kommer inte att ha något ansvar gentemot dig för eventuella uppsägningar av dina rättigheter enligt dessa villkor. Även efter uppsägning av dina rättigheter enligt dessa villkor, ska följande bestämmelser i dessa villkor förbli i kraft: Avsnitt 2 till 2.5, Avsnitt 3 och Avsnitt 4 till 10.
Upphovsrättspolicy.

Företaget respekterar andras immateriella rättigheter och ber användare av vår webbplats att göra detsamma. I samband med vår webbplats har vi antagit och implementerat en policy som relaterar till upphovsrättslagstiftningen som föreskriver borttagning av allt material som gör intrång och stängning av användare av vår webbsajt som gör intrång i upprepade immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt. Om du tror att en av våra användare, genom att använda vår webbplats, gör intrång i upphovsrätten till verket, och du vill ta bort materialet som påstås göra intrång i informationen som publiceras i form av ett skriftligt meddelande (i enlighet med 17 USC § 512 (c)) måste tillhandahållas den utsedda upphovsrättsagenten Ours: din

fysiska eller elektroniska signatur;

Identifiera de upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har gjorts intrång;

Att identifiera materialet i våra tjänster som du hävdar gör intrång och vad du ber oss att ta bort;

Tillräckligt med information för att vi ska kunna hitta sådant material;

Din adress, telefonnummer och e-postadress;

Ett uttalande om att du i god tro tror att användningen av det svarande materialet inte är auktoriserat av upphovsrättsinnehavaren, hans agent eller enligt lag; Och ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt, och en falsk påföljd, att du eller ägaren till den påstådda intrångade upphovsrätten eller att du är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.

Observera att enligt 17 USC § 512 (f) gör varje felaktig framställning av väsentliga fakta i ett skriftligt meddelande automatiskt den klagande parten ansvarig för eventuella skador, utgifter och advokatarvoden som ådras oss i samband med det skriftliga meddelandet och påståendet om upphovsrättsintrång.

Kompletta villkor. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och oss angående användningen av webbplatsen. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse enligt dessa villkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna under dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighet och har ingen rättslig eller avtalsenlig effekt. Ordet "inklusive" betyder "inklusive inklusive". Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara olaglig eller omöjlig att verkställa, ska resten av bestämmelserna i dessa villkor vara okränkbara och den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen ska anses vara en ändring så att den är giltig och verkställbar i största möjliga utsträckning förordning. Din relation med företaget är en oberoende entreprenör, och ingen av parterna är ombud eller partner till den andra. Dessa villkor, och dina rättigheter och skyldigheter i detta dokument, får inte överlåtas, läggas ut, delegeras eller på annat sätt överföras av dig utan föregående skriftligt medgivande från företaget, och varje försök att tilldela, lägga ut, delegera eller överföra i strid med det föregående ska vara tom och tom. Företaget kan fritt överlåta dessa Villkor. Villkoren som anges i dessa villkor är bindande för mottagarna.

Din integritet.
Läs vår integritetspolicy.

Information om upphovsrätt/varumärke. Copyright ©. Alla rättigheter förbehållna. Alla varumärken, logotyper och servicemärken som visas på webbplatsen tillhör oss eller andra tredje parters egendom. Du får inte använda dessa märken utan vårt skriftliga medgivande i förväg eller medgivande från sådan tredje part som kan äga märkena.

Kontaktuppgifter

Adress: POB 57013, Tel-Aviv, ISRAEL
E - post: srchproject@gmail.com